Kvalitet

Auktorisation
Staffanstorps Montessoriförskola och skola är auktoriserade enligt Svenska Montessoriförbundet. En auktorisation är en värdesäkring, både för föräldrarna och skolan, att verksamheten uppfyller de normer som Svenska Montessoriförbundet anser skall gälla för en auktoriserad montessoriskola.

Under 2015-2016 gäller följande kriterier för auktorisation:

  • Montessoriutbildad personal.
  • Undervisningen skall vara åldersintegrerad.
  • Det fria valet tillämpas.
  • Förberedd miljö.
  • 3 timmars arbetspass.
  • Skriftligt förda elevkort.
  • Individuella arbetsplaner.

Läs mer om innehållet och villkor för auktorisation hos svenska montessoriförbundet:

Montessoriförbundet

Lustfyllt lärande i en trygg miljö
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från Lpfö98 och Lgr11 kapitel 2 – Mål och riktlinjer, normer och värden, utveckling och lärande, barns och elevers inflytande, förskola/skola och hem, samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, uppföljning, utvärdering och utveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet gör under läsåret fördjupade nedslag inom samtliga områden. Arbetet sker enligt läroplanens riktlinjer.

Utvärdering och uppföljning sker i självskattningsverktyget BRUK. Denna sker i anslutning till avslutat utvecklingsområde löpande under läsåret. Resultatet ligger också till grund för nya prioriterade utvecklingsområden.

Personalens kompetens inom montessoripedagogiken prioriteras och vi ser fortbildning inom området som en viktig del av arbetet. Fortbildning inom den pedagogiska sfären är prioriterat i allmänhet, montessoripedagogiken i synnerhet.

Samverkan sker i olika former både med fackliga organisationer på arbetsplatsen och för att lyfta frågor gällande skolutveckling. Vi har i nuläget en samverkansgrupp som arbetar med frågor gällande arbetsmiljö och medarbetarperspektiv och en utvecklingsgrupp som arbetar med ”den röda tråden” i vår verksamhet, att följa barnet och hitta former för det enskilda barnet att utvecklas.

Vi är anslutna till skolverkets satsning, mattelyftet och läslyftet.

Länkar:

Skolverket

Läroplaner

Kvalitetsarbete

Matematiklyftet

Läslyftet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustfyllt lärande i en trygg miljö

 

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från Lpfö98 och Lgr11 kapitel 2 – Mål och riktlinjer, normer och värden, utveckling och lärande, barns och elevers inflytande, förskola/skola och hem, samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, uppföljning, utvärdering och utveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet gör under läsåret fördjupade nedslag inom samtliga områden. Arbetet sker enligt läroplanens riktlinjer.

 

Utvärdering och uppföljning sker i självskattningsverktyget BRUK. Denna sker i anslutning till avslutat utvecklingsområde löpande under läsåret. Resultatet ligger också till grund för nya prioriterade utvecklingsområden.

 

Personalens kompetens inom montessoripedagogiken prioriteras och vi ser fortbildning inom området som en viktig del av arbetet. Fortbildning inom den pedagogiska sfären är prioriterat i allmänhet, montessoripedagogiken i synnerhet.

 

Samverkan sker i olika former både med fackliga organisationer på arbetsplatsen och för att lyfta frågor gällande skolutveckling. Vi har i nuläget en samverkansgrupp som arbetar med frågor gällande arbetsmiljö och medarbetarperspektiv och en utvecklingsgrupp som arbetar med ”den röda tråden” i vår verksamhet att följa barnet och hitta former för det enskilda barnet att utvecklas i vår verksamhet.

 

Vi är anslutna till skolverkets satsning, mattelyftet och läslyftet.

 

Länkar:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning

http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet